Základní škola a Mateřská škola Kounov

Spustili jsme nový web

Přijímací řízení na SŠ 2023

Informace ke konání jednotné přijímací zkoušky 2023

Ve škole je 1. kolo přijímacího řízení do oborů středního vzdělání, resp. konzervatoří zahájeno jeho vyhlášením ředitelem školy:

a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou v termínu do 31. října,

b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky v termínu do 31. ledna.

Pokud dojde k zápisu školy nebo oboru vzdělání do školského rejstříku po 31. lednu příslušného roku, je možné konat 1. kolo do konce školního roku (tj. do 31. srpna 2023). V tomto případě se jednotná zkouška koná, pokud ředitel školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení tak, aby uchazeči mohli odevzdat přihlášky v termínu do 1. března 2023, jinak se jednotná zkouška nekoná.

• V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška (kromě oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v RVP, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, a kromě přijímání do zkráceného studia dle § 85 školského zákona).

• MŠMT stanovilo ve školním roce 2022/2023 konání jednotné zkoušky v následujících termínech:

ŘÁDNÝ TERMÍN:

a) obory šestiletých a osmiletých gymnázií: 1. termín 17. dubna 2023, 2. termín 18. dubna 2023,

b) čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového: 1. termín 13. dubna 2023,2. termín 14. dubna 2023;

NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory: 1. termín 10. května 2023, 2. termín 11. května 2023.

• Ředitel školy pro obory vzdělání bez talentové zkoušky a pro obor GSP stanoví: a) jednotná kritéria pro přijímání ke vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání, popř. v různých zaměřeních ŠVP – kritéria musí mj. jiné obsahovat podíl jednotné zkoušky na celkovém hodnocení v minimálním rozsahu 60 %, v případě oboru GSP min. 40 %, může být stanovena hranice úspěšnosti, které musí uchazeč dosáhnout, aby byl přijat; b) způsob hodnocení těchto kritérií (obsahuje hodnocení na vysvědčení z předcházejícího vzdělávání, výsledky jednotné zkoušky, je-li součástí přijímacího řízení, výsledky školní přijímací zkoušky, je-li stanovena, případné další skutečnosti osvědčující schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče); c) předpokládané počty přijímaných uchazečů. • Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole min. dva termíny, a to v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, v období od 22. dubna do 30. dubna pro ostatní obory vzdělání. • Ředitel školy pro obory vzdělání s talentovou zkouškou stanoví min. dva termíny talentové zkoušky, a to v pracovních dnech v termínu: - od 2. do 15. ledna pro obory středního vzdělání s talentovou zkouškou; - od 2. ledna do 15. února v případě oboru GSP; - od 15. do 31. ledna pro obory konzervatoří. 5 IV. Podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení • Přihláška se podává řediteli školy na tiskopisu, který stanoví ministerstvo a zveřejní jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 na adrese www.cermat.cz v záložce Jednotná přijímací zkouška. Na zmíněných webových stránkách jsou uvedeny i další informace, které pro Vás mohou být užitečné.
Informace ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2020 -  ke stažení

Termíny odevzdání přihlášek

Uchazeč (nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče) podává přihlášku do denní formy vzdělávání na střední škole řediteli střední školy do 1. března 2023. 

V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2022 .

V 1. kole přijímacího řízení je možné podat maximálně 2 přihlášky.

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2022/2023.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná ve dvou termínech, je v řádném termínu stanovena na dny:

Čtyřleté obory, včetně nástavbového studia:

  • 1. termín: ČTVRTEK 13. dubna 2023
  • 2. termín: PÁTEK 14. dubna 2023

Obory šestiletých a osmiletých gymnázií:

  • 1. termín: pondělí17. dubna 2023
  • 2. termín: úterý 18. dubna 2023

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:

  • 1. termín: středa 10. května 2023
  • 2. termín: čtvrtek 11. května 2023

Nabídka všech středních škol v ČR

Užitečné webové stránky

Informace o školách a oborech

Informace o přijímacím řízení

Informace o povoláních

Testy k volbě povolání

Platné legislativní změny 

Přijímací řízení do oborů středního vzdělání a konzervatoří (§ 60 a násl.,§ 83, § 88 ŠZ):

1) Odevzdání přihlášek uchazečů ke střednímu vzdělávání nejpozději ke dni 1. března (pro všechny netalentové obory vzdělání, i nematuritní, i nástavbové, i jiné formy vzdělávání než denní).

2) Pro maturitní obory vzdělání bez talentové zkoušky + gymnázia se sportovní přípravou se v rámci 1. kola přijímacího řízení povinně koná jednotná zkouška z ČJL a Ma zadávaná a vyhodnocovaná CZVV (výsledek jednotné zkoušky má min. 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče, resp. u GSP 40% podíl na hodnocení). Možnost stanovit školní přijímací zkoušku zůstává zachována.

3) Jednotná zkouška se koná 2x v prvním kole přijímacího řízení v období 12. až 28. dubna, přesné termíny každoročně zveřejní MŠMT do konce září; každý uchazeč má v řádném termínu právo konat dvakrát jednotnou zkoušku (do dvou středních škol, popř. dvou oborů vzdělání) - započítává se lepší výsledek. Školní přijímací zkouška se může konat také v období 12. až 28. duben.

4) Školní přijímací zkouška v nematuritních oborech vzdělání, pokud je stanovena, se koná jako dosud v pracovních dnech od 22. do 30. dubna.

5) V oborech vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění (výtvarné a uměleckořemeslné obory, konzervatoře) se jednotná zkouška nekoná.

6) Termíny talentové zkoušky do uměleckých oborů vzdělání zůstávají zachovány (leden), s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, kde se talentová zkouška nově koná v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. února.

7) Pro první kolo přijímacího řízení ředitel školy stanoví vždy 2 termíny talentové zkoušky.

 

Přijímací řízení do oborů středního vzdělání a konzervatoří (§ 60 a násl., § 83, § 88 ŠZ):

Odevzdání přihlášek uchazečů ke střednímu vzdělávání nejpozději ke dni 1. března (pro všechny netalentové obory vzdělání, i nematuritní, i nástavbové, i jiné formy vzdělávání než denní).

Pro maturitní obory vzdělání bez talentové zkoušky + gymnázia se sportovní přípravou se v rámci 1. kola přijímacího řízení povinně koná jednotná zkouška z ČJL a Ma zadávaná a vyhodnocovaná CZVV (výsledek jednotné zkoušky má min. 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče, resp. u GSP 40% podíl na hodnocení). Možnost stanovit školní přijímací zkoušku zůstává zachována.

Jednotná zkouška se koná 2x v prvním kole přijímacího řízení v období 12. až 28. dubna, přesné termíny každoročně zveřejní MŠMT do konce 3. září; každý uchazeč má v řádném termínu právo konat dvakrát jednotnou zkoušku (do dvou středních škol, popř. dvou oborů vzdělání) - započítává se lepší výsledek. Školní přijímací zkouška se může konat také v období 12. až 28. duben.

Školní přijímací zkouška v nematuritních oborech vzdělání, pokud je stanovena, se koná jako dosud v pracovních dnech od 22. do 30. dubna.

V oborech vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění (výtvarné a uměleckořemeslné obory, konzervatoře) se jednotná zkouška nekoná.

Termíny talentové zkoušky do uměleckých oborů vzdělání zůstávají zachovány (leden), s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, kde se talentová zkouška nově koná v pracovních dnech v období od 2. ledna do 15. února.

Pro první kolo přijímacího řízení ředitel školy stanoví vždy 2 termíny talentové zkoušky.

Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení 

I.  Obecné informace  

(1) Kde získám informace o přijímacích zkouškách, školách a oborech vzdělání, na které lze podat přihlášku?

Informace o školách a oborech vzdělání, na které lze podat přihlášku, lze získat na těchto školách. Další informace o přijímacím řízení lze získat na webu Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání www.cermat.cz, a dále na www.nuv.czwww.infoabsolvent.cz.

(2) Kde získám informaci, že mnou vybraný obor vzdělání byl škole schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy?

Obory vzdělání schválené ministerstvem jednotlivým školám jsou uvedeny ve školském rejstříku, který je k dispozici na www.msmt.cz/ministerstvo/odkazy/skolsky-rejstrik.

(3) Kdy a kde jsou zveřejněna kritéria pro přijímací řízení?

Kritéria přijímacího řízení je povinen ředitel školy stanovit a zveřejnit (rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup) při vyhlášení přijímacího řízení. Pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října, pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna (podle § 60 odst. 4 písm. a) školského zákona). Pro další kola přijímacího řízení zveřejňuje ředitel školy kritéria nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení.

(4) Může škola vyhlásit první kolo přijímacího řízení, pokud jí byl ve školském rejstříku schválen obor vzdělání např. až v únoru?

Ano. V případě zápisu školy nebo oboru vzdělání do školského rejstříku po 31. lednu příslušného roku může ředitel školy vyhlásit první kolo přijímacího řízení v jiném termínu, nejpozději však do 31. srpna.

II.  Dotazy k přihlášce

(5) Kde dostanu přihlášku k přijetí do střední školy?

Formulář přihlášky může poskytnout střední škola, popř. základní škola. V elektronické podobě si mohu přihlášku zdarma stáhnout na webu MŠMT:

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Tyto formuláře s uvedením dvou škol, na které se žák hlásí, nahrazují předešlé formuláře uvádějící v přihlášce jednu školu. Předešlé formuláře nelze použít z důvodu potřeby zasílání výsledků jednotných testů oběma školám, pokud se účastní pokusného ověřování nového způsobu přijímacího řízení.

(6) Je základní škola povinna zdarma vydat žákům 2 přihlášky?

Povinnost základní školy vydat žákům přihlášky nebyla stanovena ani v předcházejícím období a školy je objednávají pro žáky na základě dohody s rodiči, což mohou činit i nyní.

(7) Musí uchazeč odevzdat formulář přihlášky s barevným rozlišením, nebo může použít i černobíle vytištěný  formulář?

Barevné rozlišení formulářů přihlášek není podmínkou.

(8) Na kolik středních škol se mohu v rámci prvního kola přijímacího řízení přihlásit?

Stále platí možnost podat až 2 přihlášky v rámci prvního kola (až na dvě střední školy, dva obory vzdělání). Při vyplňování tiskopisu se uvádí na obou tiskopisech obě školy, kam se přihlášky odevzdají, nebo na jedné škole dva obory vzdělání, na které se uchazeč hlásí. Uvedené pořadí škol je shodné na obou tiskopisech. Tento postup platí v rámci prvního kola i při podání přihlášek na víceletá gymnázia a obory vzdělání s talentovou zkouškou.

(9) Jak vyplnit přihlášku?

Přihláška se vyplňuje v rozsahu uvedeném na stanoveném tiskopisu přihlášky, pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk) a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (modrý podtisk).  

Na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou se uvádějí dvě školy (nebo dva obory vzdělání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

(10) Jak vyplním kolonku „Termín přijímací zkoušky“ na přihlášce?

V uvedené kolonce se uvádí termíny „školní“ přijímací zkoušky, která může být stanovena ředitelem školy (pokud ji škola z rozhodnutí ředitele školy koná podle § 60 odst. 2 školského zákona), jak je uvedeno i v poznámce 3b na přihlášce. Tato kolonka není určena k vyplnění termínu stanoveného pro konání povinné přijímací zkoušky z ČJL a Ma ve vyhlášeném pokusném ověřování (je pevně dán).

(11) Je uvedení pořadí škol v přihlášce závazné?

Není. O volbě školy a oboru vzdělání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.

(12) Kdy je nezbytný lékařský posudek v přihlášce ke střednímu vzdělávání?

Do tiskopisu přihlášky pro daný obor vzdělání se lékařský posudek doplňuje (jako dosud) jen v případě, kdy se uchazeč hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. (např. se nepožaduje pro obor Gymnázium,  ale předkládá se u oboru Gymnázium se sportovní přípravou).

(13) Musí být přiložen lékařský posudek na samostatném tiskopisu, nebo stačí jeho zapsání v přihlášce?

Zpravidla stačí vyplnění jen v přihlášce. Pokud je posudkový závěr obsáhlejší, přikládá se jako příloha přihlášky. Přitom když se uchazeč hlásí v rámci jedné přihlášky k přijetí ve dvou různých oborech vzdělání (např. Obchodní akademie a Zdravotnický asistent), může lékařský posudek (posudkový závěr) obsahovat takové hodnocení zdravotní způsobilosti uchazeče, které zohlední jeho předpoklady pro každý z obou oborů vzdělání. K přihlášce pro dotčený obor vzdělání lze i v dalších kolech přijímacího řízení přiložit ověřenou kopii posudku, který vyjadřuje způsobilost vzdělávat se (nemusí být vystaven znovu).

(14) Dokdy a komu je třeba odevzdat přihlášku k přijetí do střední školy?

Vyplněná přihláška se odevzdává v listinné podobě. Musí být střední škole, kam se uchazeč hlásí, odevzdána (nebo doručena) zákonným zástupcem nebo uchazečem (podle § 60 odst. 5 školského zákona) do 1. března nebo v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu (podle § 60b školského zákona). Nepředkládá se prostřednictvím základní školy. Přihlášku lze v těchto termínech podat i prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

Přihlášku lze okopírovat (v případě elektronického vyplnění dvakrát vytisknout). Obě vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší a škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení (pokud nejsou k přihláškám přiloženy ověřené kopie vysvědčení). Při potvrzování prospěchu žáků na přihláškách základní školou by neměly být pro 1. kolo přijímacího řízení potvrzeny více než dvě přihlášky na dvě školy, které může uchazeč uplatnit. Po (případném) doplnění lékařského posudku zašle uchazeč přihlášky na obě zvolené střední školy, na každou z nich po jednom vyhotovení.

(15) Kolik přihlášek mám možnost podat v druhém kole přijímacího řízení?

V druhém a dalších kolech přijímacího řízení není i nadále počet přihlášek omezen; obdobně tomu bylo i v předcházejícím období.

(16) Jak je to s vyplňováním škol v přihlášce podávané v dalších kolech přijímacího řízení?

Tiskopis platí i pro další kola přijímacího řízení (pro něž není stanoven počet přihlášek, který může uchazeč uplatnit). Vyplňuje se obdobně s tím, že se na něm vyplňuje jen jedna škola, do níž se přihláška podává.

(17) Když jsem žákem 1. ročníku střední školy a chci být přijat na základě podané přihlášky do 1. ročníku jiné střední školy, můžu dostat zpět zápisový lístek pro uplatnění na druhé škole nebo získat jiný? Mám napřed požádat o ukončení studia?

V tomto případě se nežádá o ukončení vzdělávání, ani o přijetí ke střednímu vzdělávání podle § 60 školského zákona (pro přijetí by uchazeč potřeboval druhý zápisový lístek, který mu podle § 60a odst. 3 školského zákona nemůže být vydán). Žák využije možnosti požádat o přestup podle § 66 školského zákona, kde se zápisový lístek nepředkládá. K tomu se upozorňuje, že zápisový lístek se vydává zpět jen výjimečně v souladu s § 60a odst. 7 školského zákona.

(18) Co když bude uchazeč přijat na dvě školy najednou, vybere si jednu, musí to ostatním dát vědět?

Školský zákon ukládá uchazeči, aby na školu, kterou si vybere, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí předložil tzv. zápisový lístek (obdrží jen jeden pro přijetí na následující školní rok). Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, musí počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem (viz § 60a odst. 6 a 7 školského zákona). Na tato místa mohou pak ředitelé SŠ přijmout uchazeče v odvolacím řízení, případně vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení. Nemusí čekat až na září.

(19) Budou se pořádat další kola přijímacího řízení?

Ano, školský zákon přímo stanoví, že ředitel školy může po ukončení prvního kola přijímacího řízení vyhlásit další kola přijímacího řízení k naplnění předpokládaného stavu žáků. Druhá a další kola budou využívána i nyní vzhledem k tomu, že školy budou muset počkat, jak se rozhodnou úspěšnější žáci z kola prvního, kteří se dostali na více škol než jednu. Informaci o dalších kolech přijímacího řízení je povinen zveřejnit krajský úřad (Magistrát hlavního města Prahy) na základě podkladů od ředitelů škol. Tyto informace jsou zveřejňovány způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(20) Kdy mohu vzít zpět zápisový lístek?

Zápisový lístek může uchazeč vzít ze školy, na níž jej uplatnil, zpět, pokud je na druhou školu přijat na základě rozhodnutí o přijetí vydaném v odvolacím řízení. Dále nově má právo požadovat jeho vydání uchazeč, který jej uplatnil na základě přijetí do oboru s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru bez talentové zkoušky. 

(21) Kdo bude vydávat tzv. zápisový lístek? Kde bude informace, co obsahuje, k dispozici?

Zápisový lístek vydá žákům jejich základní škola na základě § 60a odst. 2 školského zákona. Ostatním uchazečům jej vydá příslušný krajský úřad. Podrobnosti k zápisovým lístkům stanoví § 5a vyhlášky č. 671/2004 Sb. a v její příloze je také uveden vzor zápisového lístku. Na SŠ se uplatňuje originál (jeho kopie není platná). Zápisový lístek si neopatřuje uchazeč, pokud se hlásí na jinou než denní formu vzdělávání, na nástavbové a zkrácené studium, nebo do vyššího ročníku než prvního.

Povinnosti zákonných zástupců žáků

krok

povinnost

poznámka

termín

1

Zákonný zástupce žáka se seznámí s podmínkami pro první kolo přijímacího řízení do střední školy

(ředitel střední školy je povinen informovat o tom na veřejně přístupném místě ve škole a současně umožnit dálkový přístup)

- konání nebo nekonání přijímacích zkoušek,

- obsah a forma přijímacích zkoušek (jestliže se konají),

- povinné součásti přihlášky (např. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti, výstupní hodnocení uchazeče ze základní školy),

- jednotná kritéria pro přijímací řízení,

- předpokládaný počet přijímaných uchazečů

do 31. ledna

2

Zákonný zástupce žáka si vyzvedne potřebné dokumenty pro přijímací řízení od výchovného poradce základní školy

 

- 2 přihlášky ke vzdělávání ve střední škole,

- zápisový lístek,

dle níže uvedeného rozpisu

3

Zákonný zástupce žáka zašle (doručí) přihlášky do střední školy/středních škol

- uchazeč může podat i 2 přihlášky na 2 střední školy nebo pouze na jednu školu do 2 oborů vzdělání

do 1.3. nebo dle požadavků SŠ

4

Žák se zúčastní přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení

- je-li ředitelem střední školy přijímací zkouška vyhlášena,

- pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel střední školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky

 

5

Zákonný zástupce žáka si vybere jednu střední školu, na kterou byl žák přijat a o kterou má největší zájem. Svůj úmysl, aby se žák stal žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole, potvrdí odevzdáním zápisového lístku střední škole.

- zápisový lístek se musí odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí

 

Příloha - vzor žádosti

ŽÁDOST O VYDÁNÍ NÁHRADNÍHO ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

 

Škola….................................................................................................................

 

Žádám o vydání náhrdního zápisového lístku pro:

.........................................................................................................................................

(jméno a příjmení žáka/žákyně) 

z důvodů (ztráta, zničení – popsat důvody).

Zároveň čestně prohlašuji, že původní zápisový lístek jsem neuplatnil a neuplatním ve střední škole.

 

V …..............................                 dne …..................................

 

 

                                                                                  …………………….

                                                                                  zákonný zástupce žáka

Počasí

dnes, sobota 2. 12. 2023
sněžení -4 °C -11 °C
neděle 3. 12. polojasno -3/-14 °C
pondělí 4. 12. zataženo -8/-17 °C
úterý 5. 12. mírné sněžení -3/-8 °C

Sociální sítě


Facebook

Instagram

 

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31