Základní škola a Mateřská škola Kounov, okres Rakovník, Kounov 196, 270 06 Kounov
Základní a Mateřská Škola Kounov

Výchovné poradenství

Mgr. Jaroslava Sunkovská
výchovná poradkyně
sunkovska@zskounov.cz
konzultační hodiny: st: 12:00 - 13:30, čt: 12:30 - 14:00

Mezi hlavní úkoly výchovného poradce patří:

- dohled nad tvorbou a realizací IVP
- kontrola dodržování podpůrných opatření pro potřebné žáky
- vyhledávání žáků nadaných a problémových
- spolupráce s rodiči žáků při řešení problémů (prospěch, chování, vývojové poruchy učení/chování, řešení konfliktů apod.)
- informace a poradenská činnost v oblasti volby povolání – výběr střední školy či učiliště, pomoc při vyplňování přihlášek
- v případě potřeby nasměrovat zákonné zástupce žáků k odborným pracovníkům, kteří spolupracují se školskými zařízeními (logoped, klinický psycholog, speciální centra apod.)
- spolupráce s preventistou patologických jevů školy

 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN IVP

Základní škola vypracuje IVP na základě zprávy z pedagogicko-psychologické poradny PPP nebo speciálně vzdělávacího centra SPC a na základě žádosti rodičů. Žádost je k dispozici u výchovné poradkyně.

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE

Základní škola poskytuje SPP pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami na základě zprávy z pedagogicko-psychologické poradny PPP nebo speciálního poradenského centra SPC formou náprav, při nichž se vhodným cvičením a pomůckami snaží přispět k tomu, aby se u dítěte příznaky poruchy zmírnily a aby tak lépe prospívalo při vyučování.

PEDAGOGICKÁ INTERVENCE

Základní škola poskytuje SPP pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami na základě zprávy z pedagogicko-psychologické poradny PPP nebo speciálního poradenského centra SPC formou doučování, při kterém se snaží podpořit žáka v předmětech, ve kterých selhává, a kompenzovat nedostatečnou domácí přípravu.

 

INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM, SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE A PEDAGOGICKÁ INTERVENCE JSOU POUZE ČÁSTÍ VEDOUCÍ K USNADNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A NÁPRAVĚ SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ. PRIMÁRNÍ JE CELOROČNÍ SYSTEMATICKÁ A PRAVIDELNÁ DOMÁCÍ PŘÍPRAVA A REEDUKACE DLE POKYNŮ PRACOVNÍKŮ PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY NEBO SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA.

 KONTAKTY :  SPC RAKOVNÍK

je součástí SŠ, ZŠ a MŠ speciální Rakovník, p. o.

Vedoucí SPC: Mgr. Renata JEDLIČKOVÁ
Kanceláře číslo 117 a 118
Telefony: 313 112 517 až 518
E-mail: renata.jedlickova@zsrako.cz
Psycholog: Mgr. Renata JEDLIČKOVÁ
Speciální pedagogové: Mgr. Renata JEDLIČKOVÁ a Mgr. Eva NAVRÁTILOVÁ

PORADNA LOUNY

Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, Pracoviště Louny

Postoloprtská 2636, 440 01 Louny

Tel.: 415 652 323; 602 116 999

E-mail: louny@pppuk.cz

Web: http://www.pppuk.cz/poradny/louny

 

 

 

Přijímací řízení na SŠ

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů


ŠKOLA

1.Vydání zápisového lístku (zápisový lístek obdrží zákonní zástupci oproti podpisu)

2.Potvrzení zadní strany „B“ přihlášky, (zákonní zástupci obdrží 2 přihlášky a vyplněnými a potvrzenými údaji na zadní straně oproti podpisu)

UCHAZEČ

1. Vyplnění a podání přihlášky řediteli střední školy (osobně nebo doporučeně poštou) obory s talentovou zkouškou do 30.listopadu, ostatní obory do 1.března. Uchazeč může do prvního kola podat 2 přihlášky (stejný termín konání přijímacích zkoušek není důvodem ke stanovení náhradního termínu, uchazeč je také zodpovědný za doložení všech potřebných dokladů, př. vyjádření poradenských zařízení PPP a SPC, diplomy ze soutěží, …) 

2. Odevzdání zápisového lístku řediteli střední školy do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí (ředitel střední školy zveřejní na veřejně přístupném místě ve střední škole a na internetu do 3 dnů po termínu přijímací zkoušky, nejdříve 22.dubna, do vlastních rukou je doručováno pouze rozhodnutí o nepřijetí). Pokud uchazeč lhůtu nedodrží, na jeho místo bude přijatý jiný uchazeč. Uchazeč si může vzít zápisový lístek zpět pouze po úspěšném odvolání na druhé škole.

3. Odvolací řízení (lhůta pouze 3 pracovní dny od obdržení rozhodnutí o nepřijetí)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Užitečné internetové odkazy:

www.msmt.cz    www.stredniskoly.cz    www.atlasskolstvi.cz 

www.infoabsolovent.cz     www.remesla-uk.cz

 

 

Administrace
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace